Zeka, Dikkat ve Gelişim Testleri

ZEKÂ VE BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME TESTLERİ:

CASS
5-17 yaş okul çağı çocuklarının bilişsel işlem özelliklerini, zihinsel gelişim düzeylerini değerlendirme amacıyla geliştirilmiştir. Üstün veya Zihinsel geriliği olan çocukların tanılamasında kullanılmaktadır. 
WİSC-R ZEKÂ TESTİ
Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır. 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.
STANFORD BİNET
Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. Zeka testidir. 2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır.

YETENEK TESTLERİ:

TEMEL YETENEK TESTİ ( TKT 5-7 YAŞ) :
Çocuğun zihinsel performansını belirlemek amacıyla kullanılan ve dört alt testten oluşan bir yetenek testidir. 5-7 yaş grubuna yönelik bir testtir.
TEMEL YETENEK TESTİ ( TKT 7-11 YAŞ) :
Çocuğun yeteneklerini ölçmek eğitsel ve mesleki rehberlik yapmak amacıyla uygulanan yetenek testidir.Dil,şekil-uzay,akıl yürütme,ayırdetme ve hesap olmak üzere beş özel yetenek ile genel yeteneği ölçen yedi alt testten oluşan bir grup testidir.Alt testlerin uygulanmasına ilişkin süre sınırı vardır.7-11 yaş grubuna yönelik bir testtir.
TEMA 3 ERKEN MATEMATİK YETENEĞİ TESTİ :
Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (Test of Early Mathematics Ability, TEMA) üç yaş ile sekiz yaş on bir ay arasındaki çocukların matematik yeteneklerini değerlendirmektedir. Test çocukların sayılar ve işlemler ile ilgili matematiksel gelişimlerini değerlendirir.Test çocuklara bireysel olarak uygulanır. Testi uyguladığımız çocuğun yaşıyla uyumlu matematik becerisi hakkında bilgi verir.
 
GELİŞİM DEĞERLENDİRME TEST VE ÖLÇEKLERİ:

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ:
 Denver II gelişim tarama testi 0-6 yaş grubu çocuklara uygulanır. Çocuğun 4 ana gelişim alanında bize yaşına uygu becerileri değerlendirerek bize ayrıntılı bilgi verir.Bu 4 gelişim alanı;
1.Kişisel-Sosyal: insanlarla iletişim kurma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme
2.Ince motor-uyumsal: el-göz koordinasyonu,  cisimleri kullanabilme, sorun çözme.
3.Dil: işitme, anlama,  dili kullanma.
4.Kaba motor: oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak koordinasyon yeteneğidir.
Kurumumuzda denver ıı gelişim tarama testi uygulayıcı yeterliliğine sahip kişiler tarafından uygulanmaktadır.
PORTAGE GELİŞİM ÖLÇEĞİ :
Portage gelişim ölçeği okul öncesi çocukların (0 6 yaş) gelişimsel becerilerini değerlendirmeye ve ihtiyaçlarına uygun gelişim ve eğitim programı hazırlamaya yönelik bir değerlendirme ölçeğidir.
AGTE GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ:
0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir.Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip değerlendirilir.
GESELL GELİŞİM TESTİ:
Bu test 3-7 yaş arasındaki gruba uygulanmaktadır. Daha çok ilkokul öncesi dönemde uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli hafızayı değerlendirir.
PEABODY RESİM KELİME TESTİ:
3-15 Yaş arasındaki çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir.
FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ:
Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayırımı, Algılama Sabitliği (Şekil Değişmezliği ), Mekânla Konumun Algılanması (Uzaydaki Pozisyon) ,Mekân İlişkilerinin (Uzay ilişkilerinin) Algılanması olmak üzere 5 algısal beceriyi ölçen bir performans testidir.

OKULA HAZIRLIK TESTLERİ:
MARMARA İLKÖĞRETİME HAZIR OLUŞ ÖLÇEĞİ:
Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği” 2003 yılında Özgül Polat tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 60-78 aylık çocukların her gelişim alanında ve temel becerilerde ilköğretime ne düzeyde hazır olduğunu tespit etmek amacıyla Türk çocuklarına özgü olarak geliştirilmiş tek ölçek olup ve standardizasyonu yapılan tek ölçektir.
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ (4-6 YAŞ ) :
Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.
 
DİKKAT TESTLERİ:
MOXO DİKKAT TESTİ:
MOXO dikkat ölçme testi 6-12 yaş arası çocuklar ve 13-60 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) tanısına yardımcı olan, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “çevrimiçi” dikkat ölçme testidir. MOXO, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana belirtisi olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir.
D2 DİKKAT TESTİ:
D2 Dikkat Testi; 9- 60 yaş arası bireylere uygulanır. Bireyin dikkat seviyesini, psikomotor hızını, öğrenme fonksiyonlarını, seçici dikkatini ve zihinsel konsantrasyonunu ölçer.
BENTON KOGNİTİF FONKSİYONLAR VE GÖRSEL HAFIZA TESTİ :
8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir. İdrak, dikkat ve tespit hafızasını ölçmeye yarayan formunun yanı sıra kognitif fonksiyonların durumunu tespit etmeye de yarar.
BENDER-GESTALT TESTİ (ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA) :
L.A. Bender tarafından geliştirilmiş olan Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılır. Zekânın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.
BURDON DİKKAT TESTİ :
Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla  kullanılır. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir. Burdon Dikkat Testi 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir.
 
NÖROPSİKOLOJİK TESTLER :
Nöropsikolojik Testler, “Karmaşık Davranışlarımız”ı değerlendirmek yoluyla beynin fonksiyonel muayenesini gerçekleştiren araçlardır.
Stroop Testi TBAG Formu: Odaklanmış dikkat, seçici dikkat, tepki ketlemesi, bozucu etkiye direnç ve bilgi işlemleme hızı
Sayı Dizisi Öğrenme Testi: Öğrenme ve kısa-süreli bellek
İşaretleme Testi Türk Formu: Görsel mekansal algılama, sürekli dikkat (vijilans), görsel tarama, ataklık, tepki hızı ve mekansal ihmal
Wisconsin Kart Eşleme Testi: Karmaşık (yönetici) dikkat, özellik belirleme, perseverasyon, çalışma belleği, yönetici işlevler, kavramsallaştırma, soyut düşünme                                                                                                                  
İşitsel-Sözel Öğrenme Testi: Sözel malzemeye ilişkin bilgi işlemleme süreçleri (sözel öğrenme, serbest hatırlamaya dayanan kısa-süreli ve uzun-süreli bellek, geriye bozucu etki ve tanıma türü hatırlama)                                                                   
Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu: Kısıtlı kapasite sistemlerini (kısa-süreli bellek ve dikkat) (işitsel, görsel, sözel ve yazılı modalitede)

Raven Standart Progresif Matrisler Testi: Görsel-mekansal algılama, kategori değiştirebilme, çalışma belleği, soyutlama, irdeleme ve genel yeteneği
Çizgi Yönünü Belirleme Testi: Görsel mekansal algılama ve yönelim (oriyantasyon)
 
YARATICILIK TESTİ : 

Torrance Yaratıcı Düşünme Testi:
İlk kez 1966 yılında ABD de yayınlanmıştır. Sözel ve Şekilsel alanda yaratıcılığı ölçen toplam on alt test içeren bu test okul öncesi, ilköğretim, lise, üniversite yaş gruplarına uygulanabilmektedir. Bugün dünya genelinde en çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan yaratıcılık testlerinden biridir.