Projeler

Okul İçi Projeler

Yaşayan Değerler Eğitim Programı:

Yaşayan değerler eğitim programı üç ile yedi yaş arasındaki çocuklar için hazırlanmış olan, değerleri temel alan etkinliklerden oluşmaktadır. Bu etkinlikler;  yeni kavramları öğrenmek, paylaşmak ve düşünmek, yaratmak ve sosyal becerileri öğretmek, oyunlar, sanat, şarkı, hareketler ve hayal gücü ile bütünleştirilmiştir.

Bu programın amaçları;

Bireylerin farklı değerlerin üzerinde derinlemesine düşünmelerine ve kendi düşüncelerini geliştirmelerine ve bunları kendileriyle, başkalarıyla, içinde yaşadıkları toplumla, en geniş anlamda dünyayla ilgili olarak ifade edip uygulamalarına yardımcı olmak,

Olumlu kişisel ve sosyal seçimler yapma konusunda anlayış, motivasyon ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi

Kendi kişisel, sosyal, etik ve spiritüel değerlerini seçmeleri ve bunları geliştirmek ve derinleştirmek için pratik yöntemleri farketmeleri için bireylere ilham vermek

Eğitimcilere ve bakıcılara eğitim konusuna yaşayan bir felsefesi olan öğrenciler yetiştirmek bağlamında bakmaları ve bu arada öğrencilerin her bakımdan büyümelerine , gelişmelerine ve seçimlerine yardımcı olarak onların topluma saygı , güven ve doğru bir amaçla bütünleşmelerini sağlamaları için cesaret vermektir.

Demokrasi Oyunu:

Demokrasi oyunu projemizde; öğrenme ortamını daha demokratik hale getirmek için çocukların katılımını arttırıcı, karar verme süreçlerine dahil olacakları, çeşitli olasılıklar arasında seçim haklarını kullanacağı oyunlar oynanmaktadır. Öğrencilerimiz demokrasi oyunu projesi ile; demokrasi kültürü ve bilinci, seçme seçilme, oy kullanma kültürünü kazanma, kendi sorunlarını kendi bakış açıları ile ele alma, farklı düşüncelerin yer aldığını bilme, farklı düşüncelerin yer aldığını bilme, farklı düşünceleri kabul etme-saygı gösterme, sorgulama, kendi kendine yetebilme, liderlik yapabilme becerilerini geliştirmektedir.

Sonsuza Dek Projesi:

Atatürk ilke ve inkılaplarını hayata geçirebilen bireyler yetiştirme misyonu ile ilerlediğimiz bu yolda öğrencilerimiz eğitim öğretim yılı içerisinde her ay; Sonsuza dek projesi ile Atatürk ilke ve devrimlerini, Atatürk’ün sanata, spor ve bilime bakış açısını özümsemeye yönelik; sanat alanında etkinlikler ve projeler yapacaklardır.

Çoklu Zekâ Projesi:

Çoklu zekâ projesini öğrencilerimizin; sahip oldukları tüm zekâ alanlarını eşit düzeyde destekleyebilmek amacıyla, farklı öğretim yöntemlerini kullanarak her çocuğun her şeyi öğrenebilmesi, yeteneği daha fazla olan zekâ alanlarını tespit edilmesi, çocukta çok yönlü düşünmenin gelişebilmesi için uygulamaktayız. Projelerde seçilen bir konu; 2 aylık süre boyunca 8 zekâ alanına ait etkinlikler ile uygulanmaktadır.

Çok Kültürlü Proje:

Globalleşen dünyada çocukların farklı dil, din ve kültürden olan insanları kabul etmesi, insanlara karşı hoşgörülü olması son derece önemlidir. Çocukların okul öncesi dönemde çok kültürlü eğitimle tanışması, onların gelecek yaşamlarında farklılıkları kabul etmesi, hümanist bir bakış açısı geliştirmesi açısından önemlidir. Bu proje kapsamında çeşitli ülkelerin kültürleri, çocuklara drama, oyun ve aktif bir şekilde duyularını kullanarak basit ve eğlenceli şekilde tanıtılmaktadır. Kendi yaşadığımız ülkeden başlayarak, her kıtadan bir ülke tanıtılmaktadır.

Ayın Ressamı- Ayın Müzisyeni:

Çocukların okul öncesi eğitim döneminde geliştirilmesi gereken alanlarından biri sanat alanıdır. Ayın ressamı ve ayın müzisyeni projemizin amacı; çocuklarımızın farklı sanat dallarına ait sanat ve sanatçılarını tanımalarını sağlamak, yaş gelişim aşamalarını dikkate alarak sanat çalışmalarına yumuşak bir şekilde geçiş yapmalarını sağlamak, bu sanatçıların yaşamları ve yaptıkları sanat dalları ile ilgili bilinç uyandırmak ve estetik duyguları kazandırmaktadır.

Kartelamdaki Renkler Projesi:

Ana ve ara renkler dışındaki renkleri öğrenecekleri bu proje çalışmasındaki amacımız; onların renk seçeneklerini arttırmak, kelime hazinelerini genişletmek, doğada yer alan renk çeşitliliği ve renk tonları hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.

 Kelime Hazinesi Projesi:

Kelime hazinesi projesi ile öğrencilerimizin alıcı ve ifade edici dil becerileri ile kelime hazinelerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bu proje kapsamında öğrencilerimiz her ay yaş gruplarına göre beş duyularını kullanarak yeni kelimeler öğrenmekte ve kelime hazineleri genişletmektedir.

Geleneksel Oyunlar Projesi:

Oyun çocuğun en ciddi işidir. Çocuklar yaşamı, oyunlardan öğrenirler. Geleneksel oyunlar projesi ile öğrencilerimize kendi kültürümüzü tanıma, paylaşmayı bilme, zamanı verimli kullanma, kurallara uyma, unutulmaya yüz tutan çocuk oyunlarımızı tekrar hatırlatmak, yeni nesillere aktarmak böylelikle başka kültürleri tanıtmayı açıklamaktayız.

Junior Felsefe:

Junior Felsefe, çocuklarla birlikte gerçekleştirilen bir anlam çalışmasıdır. Amacımız; çocuğa yeni bir bilgi iletmek değil, düşünceleri hakkında onu yargılamadan konuşmak, birlikte akıl yürütmek, kendisini değerli hissetmesini sağlamaktır.

Proje Temelli Öğrenme:

Öğrencilere durağan bilgiyi aktarmaktan çok, bilgiye ulaşma yollarını öğreten proje temelli öğrenme çalışmaları ile; öğrencilerimizin somut ürünler ortaya koymalarını, tek başlarına ya da küçük gruplar halinde gerçek yaşam konuları ve problemlerini derinlemesine incelemelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Okulumda 100.gün

Okulumda 100.günüm her gün daha çok bilgileniyorum!.. Bu çalışmamızın amacı okulu sevdirmek, okulda olmanın önemini, bilgilenmeyi vurgulamak, 100 rakamını kavratmak, hayal güçlerini genişletmekti. öğrencilerimiz eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkarıp; bilgilerine yenilerini ekleyerek global bir bakış açısı kazandılar.

Uluslararası Projeler

Eko Okullar Projesi

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar. Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir . Okulumuzda 2014-2015 / 2015-2016 yıllarında eko okullar projesinin ilk basamağı olan çöp – atık konusunda yeşil bayrak kazanmıştır.